ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงิน (เงินสด) ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (สามารถนำไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้)

IMG20211006122333_resize